Valós analízis előadások 2 – Komornik Vilmos

14,99 

Várható szállítás: 5-8 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:115288 Kategória:

Leírás

Valós analízis előadások 2 

Komornik Vilmos

Ez a Stras­bourg­ban meg­je­lent tan­könyv a ma­gyar ma­te­ma­ti­kai is­ko­la fel­fo­gás­mód­ját tette közzé fran­cia nyelv­te­rü­le­ten.A hazai ok­ta­tás­hoz ily módon szo­ro­san kap­cso­ló­dó két­kö­te­tes mű fő ré­szei: To­po­ló­gia, Kö­ze­lí­tő mód­sze­rek, Funk­ci­o­nál­ana­lí­zis, In­teg­rál­szá­mí­tás, Függ­vény­te­rek.

A tár­gya­lás­mód fel­té­te­le­zi az egy­vál­to­zós klasszi­kus valós ana­lí­zis is­me­re­tét.

Ko­mor­nik Vil­mos töb­bek kö­zött Csá­szár Ákos és Czách Lász­ló ta­nít­vá­nya volt az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men, így szem­lé­le­té­ben, gon­dol­ko­dás­mód­já­ban a Fejér Lipót, Riesz Fri­gyes, Turán Pál és Erdős Pál ne­vé­vel fém­jel­zett ma­gyar ma­te­ma­ti­kai tra­dí­ci­ót kö­ve­ti.Köny­ve a stras­bour­gi Louis Pas­teur egye­te­men hat fél­éven ke­resz­tül tar­tott elő­adá­sa­in ala­pul.

Kiadó: Typotex Kiadó
Oldalak száma: 336 oldal
Boritó: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789632797120
Kiadás éve: 2012

További információk

Tömeg 0.519999981 kg
Valós analízis előadások 2 - Komornik Vilmos
Valós analízis előadások 2 – Komornik Vilmos
14,99