Terepszemle – Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról – Bőgel György

9,99 

Várható szállítás: 5-8 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:117600 Kategória:

Leírás

Terepszemle – Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról – Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról 

Bőgel György

Szá­mí­tó­gép az asz­ta­lun­kon, okos­te­le­fon a zse­bünk­ben, ál­lan­dó­an fent va­gyunk a vi­lág­há­lón… Az in­for­ma­ti­ka ko­runk egyik leg­iz­gal­ma­sabb, leg­in­no­va­tí­vabb ipar­ága, ahol szin­te min­den nap tör­té­nik va­la­mi fon­tos. Fel­hő-in­for­ma­ti­ka, adat­rob­ba­nás, mobil rend­sze­rek, vál­la­la­ti és sze­mé­lyes al­kal­ma­zá­sok, kö­zös­sé­gi hálók, elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem – mi­lyen lo­gi­ka sze­rint fej­lőd­nek ezek a tech­no­ló­gi­ák és rend­sze­rek? Mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár a ter­je­dé­sük? A kér­dé­sek­re az Edi­ti­on 2.0 szel­le­mé­nek meg­fe­le­lő­en nem­csak a szer­ző ta­nul­má­nyai és vá­lo­ga­tott blog­be­jegy­zé­sei, hanem az in­fo­kom­mu­ni­ká­ció ki­vá­ló szak­ér­tő­i­nek kom­ment­jei adnak le­het­sé­ges vá­laszt.

Kiadó: Typotex Kiadó
Oldalak száma: 300 oldal
Boritó: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789632797779
Kiadás éve: 2012

További információk

Tömeg 0,519999981 kg
Terepszemle - Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról - Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról - Bőgel György
Terepszemle – Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról – Bőgel György
9,99