Társadalmi kommunikáció mérnököknek – Hamp Gábor; Horányi Özséb

7,99 

Várható szállítás: 10-13 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:98512 Kategória:

Leírás

Társadalmi kommunikáció mérnököknek 

Hamp Gábor; Horányi Özséb

Ennek a szö­veg­gyűj­te­mény­nek az a fel­ada­ta, hogy be­ve­ze­tést adjon a kom­mu­ni­ká­ció je­len­sé­ge­i­nek vizs­gá­la­tá­ba a köz­vet­len, min­den köz­ve­tí­tett­sé­get nél­kü­lö­ző kom­mu­ni­ka­tív ese­mé­nyek pél­dá­ján. Régi ta­pasz­ta­la­ta ugyan­is a kom­mu­ni­ká­ció ok­ta­tá­sá­nak, hogy a köz­vet­len em­be­ri (vagy más néven sze­mély­kö­zi) kom­mu­ni­ká­ció min­den­ki szá­má­ra is­me­rős ese­te­i­nek, vagy­is a dia­ló­gu­sok elem­zé­sé­nek se­gít­sé­gé­vel lehet a leg­ha­té­ko­nyab­ban meg­kö­ze­lí­te­ni a kom­mu­ni­ka­tív je­len­ség­szfé­ra egé­szét. Ennek ki­in­du­ló­pont­já­ban is a di­á­kok nyil­ván­va­ló­an si­ke­res kom­mu­ni­ká­ci­ós gya­kor­la­ta, il­le­tő­leg ta­pasz­ta­la­tai áll­nak: maga a kur­zus el­ső­sor­ban eze­ket a ta­pasz­ta­la­to­kat kí­ván­ja tu­da­to­sí­ta­ni és rend­sze­rez­ni. Ezért a kom­mu­ni­ká­ció tárgy­nak nem célja, hogy a tré­ning ér­tel­mé­ben kom­mu­ni­ká­ci­ós gya­kor­la­tot nyújt­son – ez fő­ként az egyes szak­tár­gyak ke­re­té­ben tel­je­sí­ten­dő írá­sos és más tí­pu­sú meg­nyi­lat­ko­zá­sok­hoz kap­cso­ló­dó fel­adat. A köz­vet­len em­be­ri kom­mu­ni­ká­ció leg­fon­to­sabb kér­dé­se­i­nek át­te­kin­té­sét kö­ve­tő­en kerül sor a kom­mu­ni­ká­ció né­hány más jel­leg­ze­tes te­re­pé­nek át­te­kin­té­sé­re. Ennek az át­te­kin­tés­nek a ke­re­te a tár­sa­dal­mi kom­mu­ni­ká­ció, és az át­te­kin­tés min­den eset­ben a köz­vet­len em­be­ri kom­mu­ni­ká­ció sa­ját­sze­rű­sé­ge­i­től való el­té­rés­re irá­nyít­ja a fi­gyel­met.

Kiadó: Typotex Kiadó
Oldalak száma: 224 oldal
Boritó: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789639664104
Kiadás éve: 2006

További információk

Tömeg 0,389999986 kg
Társadalmi kommunikáció mérnököknek - Hamp Gábor; Horányi Özséb
Társadalmi kommunikáció mérnököknek – Hamp Gábor; Horányi Özséb
7,99