Mit árul el a születésnap? – Phyllis Vega

12,49 

Várható szállítás: 12-15 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:62895 Kategória:

Leírás

Mit árul el a születésnap? – 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető 

Phyllis Vega

Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­gat­nak ön és is­me­rő­sei szá­má­ra a csil­la­gok. Len­dü­le­tes, ugyan­ak­kor le­nyű­gö­ző­en pon­tos is­mer­te­tői be­pil­lan­tást en­ged­nek az év egy adott nap­ján szü­le­tett em­be­rek jel­le­mé­be, sze­mé­lyi­sé­gé­be, magánéleti kapcsolataiba és kar­ri­er­le­he­tő­sé­ge­i­be. E könyv ré­vén olyan dol­go­kat is meg­tud­hat ön­ma­gá­ról, part­ne­ré­ről/hit­ve­sé­ről, csa­lád­tag­ja­i­ról és ba­rá­ta­i­ról, ami­ről ko­ráb­ban nem volt tu­do­má­sa. – Ja­nu­ár 18-án szü­le­tett? Jó üz­le­ti ér­zé­ke van, ösz­tö­nö­sen tud­ja, ho­gyan le­het a pénzt fel­haj­ta­ni és meg­for­gat­ni. Há­rom nap­pal ké­sőbb (ja­nu­ár 21-én) lát­ta meg a nap­vi­lá­got? Iga­zi szí­nész, imád a fi­gye­lem közép­pont­já­ban len­ni. – Jú­li­us 24-én szü­le­tett? A 24-es szám­hoz köt­he­tő el­bű­vö­lő diplomatikus­ság va­la­me­lyest el­len­sú­lyoz­za az Orosz­lá­nok­ra jel­lem­ző ma­kacs­sá­got és ag­res­­szi­vi­tást. – Ami a ma­gán­éle­ti kap­cso­la­to­kat il­le­ti, a Ko­sok sem­mit sem tit­kol­nak: min­den meg­nyil­vá­nu­lá­suk őszin­te. Ám at­tól füg­gő­en, hogy mely na­pon szü­let­tek, ez azt is je­lent­he­ti, hogy in­ga­tag romantiku­sok, akik­nek a sze­rel­me szal­ma­láng (már­ci­us 21.), vagy hogy ide­a­lis­ta, oda­adó sze­re­tők, akik min­de­nü­ket ké­szek feláldoz­ni ked­ve­sü­kért (áp­ri­lis 18.). Az ál­lat­öv ti­zen­két je­gyé­ről szó­ló jel­lem­zés mel­lett a szer­ző a számmiszti­ká­ból is íze­lí­tőt ad ol­va­só­i­nak: be­mu­tat­ja, ho­gyan le­het a szü­le­tés­nap­ból meg­tud­ni az ún. gyö­kér­szá­mot, s hogy e szám mit me­sél ön­ről és sze­ret­te­i­ről. Fe­dez­ze föl, men­­nyi min­dent tud­hat meg ön­ma­gá­ról és má­sok­ról a Mit árul el a születésnap? se­gít­sé­gé­vel!

Kiadó: HAJJA BOOK KFT.
Oldalak száma: 468 oldal
Boritó: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789637054341
Kiadás éve: 2007

További információk

Tömeg 0,386000007 kg
Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető - Phyllis Vega
Mit árul el a születésnap? – Phyllis Vega
12,49